КОМПЮТЪРНА ИГРА - ГРУПА 3
от 12 до 17 години
Прочетете внимателно въпросите и изберете отговора, който сметнете за верен:
1. Къдроглавият пеликан е птицата с ?
а/ най-малък клюн
б/ най-едрата птица
в/ най-голям клюн
2. Къде помества улова си къдроглавият пеликан?
а/ гуша
б/ кожна торба
в/ стомах
3. Голямата бяла чапла образува ята с:
а/ Сива чапла
б/ врабчета
в/ белоока потапница
4. Къде зимува голямата водна жаба?
а/ в гнездо
б/ на сушата
в/ под водата
5. Къде снася яйцата си сирийската чесновница?
а/ в гнезда
б/ блата, локви
в/ заровени в почвата
6. Къде се скрива при опасност европейската блатна костенурка?
а/ под храстите
б/ под водата или се заравя в тинята
в/ по дърветата
7. Полът на европейската блатна костенурка при температура от 24° - 28° е:
а/ женски
б/ мъжки
в/ хермафродит
8. Отровна ли е жълтоухата водна змия?
а/ не
б/ да
в/ малко
9. Блестящият ибис образува колонии с:
а/ лопатарки
б/ земеродно рибарче
в/ чапли
10. Водната мента принадлежи към:
а/ сем. Кремови
б/ сем. Розоцветни
в/ сем. Устноцветни
Кой съм аз?
Птица от сем. Пеликанови. Една от най-едрите летящи птици, с най -голям клюн . Има кожна торба, в която помества уловената риба. Костите и имат множество кухини пълни с въздух, което ги прави леки без да намалява здравината им.
а/ къдроглав пеликан
б/ голям пъстър кълвач
в/ голям пъстър кълвач
ГРЕШЕН ОТГОВОР!
Верният отговор е
затвори